Kamyon ve Binek Araç Alımı İşi

Kamyon ve Binek Araç Alımı İşi
İhale Kayıt No 2021/290974
İhalenin Yapılacağı Tarih Saat 30.06.2021 Saat:14:00
İhalenin Son Başvuru Tarihi Ve Saati 30.06.2021 Saat:14:00
İhalenin Yapılacağı Yer Yenimahalle Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İvedik Cad. No:33 4.Kat İhale Toplantı odası Yenimahalle/ANKARA

KAMYON VE BİNEK ARAÇ ALIM İŞİ

YENİMAHALLE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kamyon ve Binek Araç Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/290974

 

1-İdarenin
a) Adresi : İvedik Caddesi No:33 Yenimahalle ANKARA YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123157013 – 3123440241
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@yenimahalle.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Asfalt Yama Bakım Kamyonu, 6 Adet Su Tankeri Kamyonu, 4 Adet Damperli Kamyon ve 7 Adet Binek Araç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Gayret Mh. İvedik Cd. No:33 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan idare bünyesindeki Belediye ana hizmet binası garajı, Fen İşleri Müdürlüğü Garajı ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Garajına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 90 takvim günüdür. İdari ve teknik şartname ile sözleşme kapsamları dikkate alınarak 90 (Doksan) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenimahalle Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İvedik Cad. No:33 4.Kat İhale Toplantı Odası Yenimahalle / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 30.06.2021 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti süresi içerisinde taşıtların üzerindeki herhangi bir sistemin veya parçanın kullanıcı hatası olmaksızın 5 defadan fazla arızalı/hatalı konuma düşmesi ve onarımı ya da değişimi yapıldığı halde sorunun yine de giderilememiş olması halinde; yüklenici firma, idareye teslim etmiş olduğu taşıtı, muadil veya daha üst başka yeni (sıfır/kullanılmamış) taşıtla değiştirmek zorundadır. Ancak idarenin uygun görmesi halinde; değişim işlemi yerine taşıtların garanti süresi, son arıza tarihinden itibaren aracın sıfır alındığındaki garanti yılı kadar yüklenici tarafından uzatılabilir. Bu durumda garantinin uzatılmış olduğunu gösterir belgeler idareye teslim edilecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İlgili yönetmeliklere uygun teknik şartname hükümlerine göre CE veya TSE uygunluk işaretine sahip olduklarını belirtecekler ve belgelendirecekler.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Satıcı Firma Taşıtlara ait  kataloğu ücretsiz teslim edecektir.
4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Şase araçların ve üst yapıların yerli malı belgeleri ayrı ayrı idareye sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü taşıt satışı bezer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenimahalle Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İvedik Cad.No:33 4.Kat İhale Toplantı Odası Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Share

14.04.2020 TARİHİNDE TOPLAM 8 NOKTA VE 36 ARAÇ DEZENFEKTE EDİLMİŞTİR

DEZENFEKTAN YAPILAN YERLER
1 YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI
2 KADIN SIĞINMA EVİ DEMETEVLER
3 İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 7 BİNA 36 ARAÇ
4 İNÖNÜ ŞEHİT RAMAZAN ÇAĞLAR POLİS MERKEZİ BİNASI
5 ŞENTEPE 2.NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
6 AVCILAR MAHALLESİ BETİGÜL GÜLİTER SAĞLIK OCAĞI
7 AYDAN CADDESİ TEPEDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
8 DEĞİRMENDERE CADDESİ DİŞ HEKİMİ MERYEM GÜL
Share