HİZMETLERİMİZ

1)POLİKLİNİK HİZMETLERİ 

Muayene

Bu hizmet kapsamında; Belediye çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ve diğer vatandaşlarımızın muayeneleri yapılarak, gerekli görüldüğünde tetkik istenerek, teşhis koyduktan sonra tedaviler planlanmakta, raporlu ilaçlar reçetelenmektedir.

 

Hemşirelik

Enjeksiyon, Pansuman ve EKG işlemleri yerine getirilmektedir.

Radyoloji

Hastalıkların tanı ve tedavisinde film gerekli görülmesi durumunda hizmet vermektedir.


Diş Hekimliği

Belediye çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin diş muayenesi ve tedavisi yapılmaktadır. Diş Polikliniğinde tedavisi olmayan hastaların ilgili yerlere yönlendirilmekte, ağız sağlığı konusunda eğitim verilmektedir.

Laboratuvar

Belediye çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, diğer vatandaşların hekim tarafından istenen tetkikleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Laboratuvarda; Hbs Ag ,Hbs Ab,HIV, Helicobacter pylori, İdrar testi, HCV, Gebelik Testi kaset test olarak çalışılmaktadır.Ayrıca, Biyokimya analizleri ve Hemogram tetkikleri yapılmaktadır.
2) VETERİNER HİZMETLERİ

Müşahade İşlemleri

Müdürlüğümüze  şahsen  veya  telefonla  bildirilen  ısırılma-tırmalanma  olaylarında  ısırılan  kişi  ve  ısırma-tırmalama  yapan  hayvan  hakkındaki  bilgiler  alınarak,  hayvan  sağ  ve  kuduz  aşısı  yapılmamış  ise  10  gün  süre  ile  Macunköy’de  bulunan     Müdürlüğümüze  ait  müşahede  salonlarına  konulmakta,  hayvanın  kuduz  aşısı  yapılmış  ise  10  gün  süre  ile  sahibine  yediemine  bırakılmakta,  hayvanın  yakalanma  sırasında  veya  gözetim  altında  iken  ölmesi  halinde  kuduz  yönünden  incelenmek  üzere  Etlik  Veteriner  Merkez  Kontrol  ve  Araştırma  Enstitüsüne  gönderilmekte, sonuçlar  ısırılan-tırmalanan  kişinin  tedavi  olduğu  ilgili  sağlık  kuruluşuna   yazılı  olarak  bildirilmektedir.

Sahipsiz Hayvanları Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi

Müdürlüğümüze yazılı veya sözlü olarak  vatandaştan  ve  belediyemizin  diğer  birimlerinden  gelen  başıboş  hayvan  şikayetleri  Müdürlüğümüz personelince veya hizmet alımı yapılarak değerlendirilmektedir. Bölgemizden  alınan  köpeklerin;  Macunköy Hizmet Birimimizde  toplanarak  gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra, kuduz aşıları yapılmakta, üremeleri kontrol altına alınmakta, işaretlemeleri yapıldıktan sonra kayıt altına alınarak alındığı ortama geri bırakılmakta ve sahiplendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Okullarda Eğitim Programı

İlçemizde bulunan ilköğretim okullarının 3.sınıf öğrencilerine yönelik hayvan sevgisi bakımı, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ve bunlardan korunma, hayvansal gıdaların sağlıklı tüketimi konularını içeren “Hayvanların İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi” konulu eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

3) CENAZE HİZMETLERİ

Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde vefat edenlerin, ülke genelindeki diğer Belediyelerden ve yurt dışından nakledilen veya yurt dışına ya da Belediye sınırları dışına nakledilmek istenen vefat etmiş şahısların cenaze defin ve nakil işlemleri yürütülmekte; kimsesiz olup vefat eden şahısların nakil ve definleri meccanen (ücretsiz) gerçekleştirilmekte,  mernis ölüm tutanakları düzenlenmekte ve şüpheli ölümler karakola bildirmektir.

4) İDARİ HİZMETLER

Genel evrak

Gelen-giden evrakların kayıt edilmesi, takibi ve dağıtımı yapılmakta  ve Müdürlük personelinin şahsi dosyaları düzenli ve gizli olarak tutulmaktadır.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Servisi

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan  Taşınır Mal Yönetmeliği esas ve usullerine bağlı kalınarak, Taşınır Kayıt ve Kontrol servisi olarak  hizmet vermektedir.

İhale ve Satın Alma Servisi

Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde hangi ihale usulü uygulanacak ise, o usule göre idari şartname hazırlamak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihaleleri yapmak.

 

5) PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA HİZMETLERİ

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında yer alan insan ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası nitelikte belirli gün ve haftalar tespit edilerek, bu gün ve haftalarda bireyleri eğitici, öğretici ve bilgilendirici faaliyetler, dökümanlar,  tasarlanarak uygulamaya alınmaktadır.

 

 

 

Share

HAKKIMIZDA

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasası gereğince kurulmuş olup; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Mevzuatı doğrultusunda mevcut kriterler ve esaslar, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları, Sağlık Genelgeleri, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları, Başkanlık Emirleri, Zabıta ve Küşat Yönetmeliği’nin ilgili Maddeleri, Sıhhi Zabıta Talimatnamesi’ni göz önüne alarak önleyici, tedavi edici sağlık politikaları oluşturan ve bunun için gerekli önlemleri alan, cenaze defin işlemlerini en kısa sürede yapılmasını sağlayan ve konusu ile ilgili tüm mer’i mevzuat hükümlerini yerine getiren bir müdürlüktür.

MİSYON, VİZYON VE TEMEL İLKELER

 1. VİZYON

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri alanında Ankara’da örnek alınan bir Müdürlük olmak.

 

 1. MİSYON

Bölgemizdeki vatandaşlarımıza “Sağlıklı toplum, Sağlıklı nesiller” anlayışıyla, mevzuatın elverdiği ölçüde sağlıkta, hastalıkta ve  vefatta en iyi hizmeti sunabilmek için mevcut şartları hep ileriye taşıyan bir anlayışla hizmet planlaması yapmaktır.

 

 1. TEMEL İLKELER
 • Karar alma ve uygulama aşamalarında, kurum kültürünü ve ruhunu da göz önünde bulundurmak suretiyle, çalışanların ve vatandaşların katılımını ön planda tutarak katılımcılık,
 • Yapılan tüm faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenerek hesap verebilirlik,
 • Tüm vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini eşit düzeylerde karşılayarak insan odaklılık,
 • Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam koşullarını iyileştirmek için değerlendirme ve planlamalar yaparak ihtiyaçlara duyarlılık,
 • Çalışmalarını kamunun bilgisine sunarak şeffaflık,
 • Gelişen teknolojiyi takip ederek ve verilen hizmetin kalitesini her geçen gün iyiye doğru geliştirerek gelecek yönelimli olmak,
 • Koruyucu sağlık hizmetlerine önem vererek tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılacak payı düşürmek suretiyle düşük maliyetle çalışmak,
 • Vatandaşların verilen hizmetlerden kolayca yararlanmasını sağlayarak ulaşılabilirlik,
 • Planlar, programlar ve mevcut bütçeye bağlı kalan çalışmalar yaparak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak,
 • Verilen hizmetleri değerlendirerek önleyici ve düzeltici faaliyetler planlamak suretiyle işin takipçisi olmak ilkelerini esas almaktadır.
Share