Zabıta Müdürlüğü

Müdür Halil ÖZALP
Görev ve Sorumluluk a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) İmar ile ilgili görevleri; 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. c) Sağlık ile ilgili görevleri; 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek. 8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. ç) Trafikle ilgili görevleri; 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. d) Yardım görevleri; 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. Yetkileri (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder, e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler, f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler, g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar. Sorumluluğu (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
Vizyon Şeffaf, katılımcı, İnsan haklarına saygı çerçevesinde belde halkının sağlık, esenlik, huzur ve düzenini sağlayarak belediyeler arasında örnek müdürlük olmak.
Misyon Yenimahalle’de esenlik, huzur, sağlık ve düzen sağlamakla, yerine getirilmesi gereken yasalar, emir ve yasaklar hakkında halkla bütünleşerek, vatandaşlarımızı bilgilendirip, olumsuzlukları gidererek, zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
 

2016 KASIM AYI  FAALİYET RAPORU

1– Normal görülen işyeri        : 256

2– İhtar edilen işyeri                : 102

3– Durum Tespit İdari Yaptırım Karar Tutanağı 42 adet düzenlenmiştir.

4- 627 adet evrak tebliğ edilmiştir.

5-1015  adet şikayet değerlendirilmiştir.

6- 91 adet seyyar satıcıya ait mal emanet alınmıştır.

7- 147  Adet işyerine 5326 sayılı Kabahatler  Kanununa göre İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek rıza gösterilmesi üzerine 136 işyerine toplam 23.583,00 TL peşin para cezası yazılmıştır.

 

RUHSATLI İŞYERİ ESNAF BİLGİLERİ

Share

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür
Murat AKŞİT
Görev ve Sorumluluk Belediyemiz hizmetlerinde insan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ve insana yatırım yapmanın halka hizmet kusursuzluğu yakalama gerçeğinden hareketle,tüm personelin eğitimi ve yönetime katılımını sağlayarak, çalışanlarımızın ve Yenimahallelilerin mutluluğu esas alınarak, hizmet verme çabası içinde Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışan personellerin maaşları ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemleri ilgili birime iletmek.
Vizyon Kaliteli hizmet için personelin gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda Öncü ve Örnek bir birim olmak.
Misyon Belediye Bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek, Gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli artırmak. Açıklama : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten Belediyemizin;Sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek Belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.
Açıklama :

Bu vizyon için, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle

bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim

düzeyini arttırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak

belirlemiştir.

Bu amaca ulaşabilmek için;

Yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı

etkin ve verimli kullanan; öncü ve örnek bir birim olmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

 

 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

01 – 30  KASIM TARİHLERİ ARASINDAKİ AYLIK FAALİYETİ

AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEN EVRAK  3.979 Adet
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN GİDEN EVRAK  1. 681 Adet
BELEDİYE MECLİSİ’NCE ALINAN  KARARLAR  52 Adet
BELEDİYE ENCÜMENİ’NCE ALINAN  KARARLAR    122 Adet
BELEDİYE ENCÜMENİ’NCE ALINAN ZABITA CEZA KARARLARI    86 Adet
RESMİ GAZETE İLANI    12 Adet
BASIN İLAN KURUMU İLANI( MAHALLİ GAZETE)     07 Adet
Share

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Müdür İlker ÇELİK
Görev ve Sorumluluk             “Yaşama hakkı her canlı için temel bir haktır. Hayat gibi Doğada paylaşınca güzel ” anlayışıyla Yenimahalle Belediyesi olarak toplumsal, ahlaki, vicdani açıdan hayvan varlığının canlı olarak değerlendirilmesi ile sınırları  içerisinde  hayvan  popülasyon ve sağlığının  kontrol  altına  alınması, hayvanlardan  insanlara  geçen   (zoonoz)  hastalıklara  karşı  mücadele  etmek, ilçemiz sınırları içerisinden toplanan sokak  hayvanlarına gerekli müdahaleleri yaparak   sahiplendirmek, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını işaretleri üzerinde olacak şekilde alındıkları ortama ilgili Mevzuatlar çerçevesinde geri bırakmak bu hizmetlere yönelik  tesisleri  kurmak  ve  işletmek, bütün  bu  konularda  halkın  bilgi  düzeyini  arttırmak  amacı  ile  eğitim  çalışmalarını  yapmak ile ilgili hizmetleri yerine getirmekle görevlidir.
Vizyon               İnsan ve hayvan sağlığını temel öncelik olarak belirleyen ve yaptığı faaliyetlerde Ankara’da örnek teşkil eden bir Veteriner İşleri Müdürlüğü olmak.
Misyon              Yetki alanımız dahilinde insan ve hayvan haklarını her zaman ön planda tutan, mevzuatlar çerçevesinde hayvan sağlığının korunmasını ve popülasyonun kontrol altına alarak insan sağlığı mağduriyetini azaltmayı hedefleyen  bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmek.
 

2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU

Share

Özel Kalem Müdürlüğü

Müdür Ayşegül TASAR
Görev ve Sorumluluk Müdürlüğümüzün Kuruluş amacı; Başkanlık Makamına doğrudan bağlı bir Birim olarak, Belediye Başkanının talimatlarını eksiksiz ve zamanında yerinde getirmek, vatandaşların Belediye hizmetleriyle ilgili konularda olan dilek ve şikayetlerini Başkanlık Makamına doğrudan ileterek geri dönüşümünü sağlamak, Başkanlık Makamının tüm görüşme ve ziyaretlerinin gerçekleşmesini sağlamak, Başkanlık Makamının Belediye Birimlerinin çalışmalarıyla ilgili talep ettiği bilgileri Birim sorumlularına ileterek geri dönüşümünü sağlamak, Belediyemiz Birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler için Birimlerimiz ile Başkanlık Makamı arasındaki gerekli iletişimi kurarak, işleyişin aksamadan yürütülmesini sağlamak, Başkanlık Makamının tüm İdari işlemlerinin, Protokol İşlemlerinin ,Çalışma Programının aksaksız yürütülmesini sağlamaktır.
Vizyon Çağdaş bir şekilde Doğru ve Dürüst Hizmet Sunmak
Misyon Belediyemizce gerçekleştirilecek olan, Stratejik Plan, Kalite Politikası ve Müdürlüğün Çalışma Yönetmeliği Esasları çerçevesinde, Müdürlük bünyesinde yürütülmekte olan tüm iş ve işlemlerin, zamanında,düzenli ve doğru bir biçimde yürütülmesini sağlamakla beraber, Müdürlüğün iş ve işlemlerin yürütülmesinde etken olan tüm personelin, bilgi ve yüksek performansının beraberinde, saygı ve sevgiye dayalı bir anlayış ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren, doğru ve dürüst bir Belediye için çalışan Birim olmaktır.
2016 KASIM  FAALİYET RAPORU

 

Müdürlüğümüzce Yayınlanan Genelge

KASIM  Ayı  İçerisinde  1 Genelge Yayınlanmamıştır
 

Müdürlüğümüze Gelen Evrak

 

105 Adet

 

Müdürlüğümüzden Giden Evrak

 

37 Adet

 

Başkanımızı Ziyaret Eden Kişi Sayısı

 

1248 Kişi

Gelen talep ve şikayet sayısı                                     8 Adet

Share

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdür Onur ÖZEL
Görev ve Sorumluluk Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1984 yılında 1580 sayılı eski Belediye Kanunu ile kurulmuştur. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu kanunlara dayalı olarak çıkartılan ilgili mevzuat çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz çalışma mevzuatını 5393, 4734-4735, 2863, 5216, 3194, 2318, 4857 sayılı kanunlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasası, Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil alanlara ait hasara tespit kararnamesi, T.S.E. Ankara İl Özel İdaresi kanunu ve Yazışmalar Yönetmeliği oluşturmaktadır. Günümüzde şehirlerin hızla betonlaşması nedeniyle insanların ihtiyacı olan yeşil alan giderek azalmakta ve yok olmaktadır. Müdürlüğümüz yeşil alan miktarını arttırarak insanların dinlenebileceği ve hoş vakit geçirebileceği alanlar sağlamaktadır. Bu çerçevede ilkelerimiz; -Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti -Yeşil alanlar arttırılarak yaşanılabilir alanlar sağlamak, -Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik, -Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık, -Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik, -Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon.
Vizyon Ülkemizde önder, Dünyada örnek park ve bahçeler yapmak.
Misyon Kalite ilkelerine bağlı, iç ve dış kaynaklar ile teknolojiyi etkin kullanan, kentsel gelişim seviyesini geliştirmeyi ve ilçe halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmayı esas alan; halkımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti için katılımcı, şeffaf, planlı ve ilkeli hizmetler sunan bir belediye olmak. Belediyemiz misyonunun müdürlüğümüz açısından uygulanması, kentsel gelişmişlik seviyesinde yeşil alan oluşturmak ve bu alanların çocuk parkı, spor alanı ve dinlenme alanları olarak Temiz, Güvenlik park ve yeşil alan dokusunu koruyarak halkın kullanımına sunmak.
 

 

 

2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ

Share

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Müdür Ali ECEMİŞ
Görev ve Sorumluluk GÖREVLERİ

1.      Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini; ruhsatlandırmak, kontrol etmek ve denetlemek.

2.      Fiziksel olarak deforme olmuş olan Ruhsatları yenilemek

3.      Ruhsat devir işlemlerini yapmak

4.      Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin (polis ve jandarma teşkilatı) görüşünü almak,

5.      Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan,  Sıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak veya ruhsatlarının iptalini yapmak

6.      Hafta tatilinden istifade etmek isteyenlere izin vermek,

7.      Belediye Meclisi ve Encümen Kararları’nı uygulamak,

8.      Yapılan iş ve işlemleri ücretlendirmek,

9.      Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Canlı Müzik İzin Belgesi vermek.

10.  Faaliyetlerimizle ilgili dilekçe ve e.mail ile yapılan şahıs şikayetlerini yasal süreler içinde cevaplamak.

11.  Şehit aileleri ve gaziler tarafından kiralanan konutlar için kira rayiç tespiti yaparak ilgilisine bildirmek.

 

Vizyon  

VİZYON

İşletmelerin Açılıp Faaliyet Göstermesinin Bölgesel Kalkınmamızdaki Önemini Bilen, İnsanı ve Çevreyi koruyan politikaları uygulayan, Çağdaş hizmet sunumu ile tanınan, Rehber olmak.

Misyon  

MİSYON

 

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili Tüm İş Ve İşlemleri; İnsan Ve Çevrenin Korunmasına Odaklı Yasal Düzenlemelere Bağlı Kalarak,  Yerine Getirmek.

 

 

KASIM 2016  FAALİYET RAPORU

 İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsat Sayısı :
Sıhhi İş yeri Müracaat                            :107

Sıhhı İşyeri Verilen                                  : 106

Gayri Sıhhi İş yeri Müracaat               : 25

Gayri Sıhhi İş yeri Verilen                     : 25

Umuma Açık İş yerlerine Müracaat  :7

Umuma Açık İş yerlerine Verilen       :1

Hafta Tatili İzini Müracaat                   :

Hafta Tatili İzini Verilen                        :

Gelen Evrak                                                :261

Giden Evrak                                               : 90

Cevap Verilen Evrak Sayısı                : 49

Share

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Müdür Leyla KÖSE
Görev ve Sorumluluk Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasası gereğince kurulmuş olup; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanunların ilgili yönetmelikleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Mevzuatı doğrultusunda mevcut kriterler ve esaslar, İl ve İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclis Kararları, Sağlık Genelgeleri, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları, Başkanlık Emirleri, Zabıta ve Küşat Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Sıhhi Zabıta Talimatnamesi’ni göz önüne alarak çalışan bir müdürlüktür. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde halkın sağlığı ve esenliği için Belediye’ye ait insan sağlığı ve cenaze işleri hizmetleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesinin yanı sıra hayvan sağlığının güvence altına alınmasını,hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonozlarla) mücadele edilmesini,sahipli evcil hayvanlara yönelik danışma ve bilgilendirme,muayene, aşı ve tedavilerinin yapılmasını, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve bu hizmetlere yönelik sağlık tesislerin kurulması ve işletilmesini yasalara, ilgili yönetmeliklere, talimatlara ve genelgelere uygun olarak gerçekleştirir.
Vizyon Yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana, hayvana ve çevreye duyarlı bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeye getirmek için sürekli geliştirip iyileştirmek, bunun yanında hayvan sevgisinin aşılanması ve hayvan sağlığının korunması için faaliyetlerde bulunarak, sağlıklı insan,sağlıklı hayvan,sağlık gıda ve sağlıklı çevre anlayışını korumak için hizmet kalitesinden ödün vermemektir.
Misyon “Önce sağlık” diyerek “sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller” hedefimize ulaşmak için insana ve çevreye duyarlı bir biçimde çalışanlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek üzere mevcut imkanları çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek düzeye, hatta daha iyiye ve ileriye ulaştırmak; yasalarla verilen yetkiler çerçevesinde sağlıkta, hastalıkta ve ölümde en kaliteli hizmeti sunmak için adımlarımızı planlamaktır. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi sınırları içersinde hayvan sağlığını güvence altına almak, hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklara karşı mücadele etmek, hayvansal gıdaların gerekli denetimlerini yapmak, belde halkına ait evcil hayvanların bakım ve tedavilerini ücret mukabilinde yapmak,sokak hayvanlarının kayıt altına alınmasını sağlayarak, üreme kontrolü ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek, bunlarla ilgili sağlık tesislerini kurmak ve işletmek,bütün bu konularda halkın bilgi düzeyini artırmak amacı ile eğitim çalışmaları yapmaktır.”
 

 

 

 

2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ

Share

Sivil Savunma Uzmanlığı

Müdür Zübeyit YÜCEL
Görev ve Sorumluluk Çalışmalarımızda; 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu çerçevesinde, ülkemizde meydana gelebilecek doğal afetlere en etkin ve en çabuk şekilde müdahale etmek, can ve mal kayıplarını en asgariye indirebilmek için belediye olarak yapabileceklerimiz ve almamız gereken tedbirler konusunda üzerimize düşen görevleri en iyi biçimde yapmaktır. Bilindiği üzere ülkemizin %92 si deprem riski taşımakta ve nüfusumuzun %95 bu topraklarda yaşamaktadır.
Vizyon 5 yıl sonrasında; Bölge Halkını, girişimcisini ve çevreyi önemseyen, hizmeti ile bütünleşmiş yüksek nitelikli personeli ve yenilikçi teknik donanımı ile tanınan bir hizmet kuruluşu ve rehber olmak.
Misyon Eğitimli, bilinçli Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilincinde ve gayreti ile Toplum sağlığı ön planda her türlü tedbiri almak.
2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU
Share