Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Müdür Huriye ÖZCAN
Görev ve Sorumluluk 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ( işletmelerin faaliyetleri) ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak özel ve genel teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek;

İnceleme ve teftişin etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek;

Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gerekli kanuni ve idari tedbirler konusunda Belediye Başkanına teklifte bulunmak,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine gore yetkili mercilerce, görevlendirme yapıldığı takdirde  yasal süresi içerisinde  inceleme, araştırma ve önincelemenin tamamlattırılarak yetkili meciie iletilmesini,  kalite standartlarına uygun hizmet sunulmasını ve müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmesini sağlamak,

Vizyon Görev tanımımız içerisinde bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesinde, hizmet standartlarına uygunluk ve kalite açısından, Yenimahalle Belediyesi bünyesindeki diğer Müdürlükler içerisinde öncü olmaktır.
Misyon Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine ve Belediye Başkanı adına; denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak, ilkeli, adil ve güvenilir hizmet sunmak.
 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

KASIM AYI AYLIK FAALİYET 

A)- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre İşlem Dosyalar;

 

Dosyanın Muhteviyatı Adet
 

1

Soruşturma İzni Verilmemesi Talep Edilen,     –
  2 Soruşturma İzni Verilmesi Talep Edilen,     –
 

3

Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi Talep Edilen     –
    4 Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmek üzere Kaymakamlık Makamına Sunulun   –
   5 Kısmen Soruşturma İzni Verilmesi, Kısmen Soruşturma İzni Verilmemesi Talep Edilen    –
   6 Görev yönünden İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere Kaymakamlık Makamına Gönderilen  

 

7

 

Soruşturma Yapılmasına Mahal Olmadığı Kanaatiyle Kaymakamlık Makamına Gönderilen        –
  8 İşlemden Kaldırılması Talep Edilen Dosya  
   9 Sözlü Olarak Uyarılması Talep Edilen           –
10 Devam Eden Dosya Sayısı     –
                                                                                                                    TOPLAM    –

B)-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesi çerçevesinde yapılan İdari Soruşturma Sonucu Verilen Disiplin Cezaları;

 

Dosyanın Muhteviyatı Adet
1 Uyarma Cezası Verilmesi Talep Edilen
2 Kınama Cezası Verilmesi Talep Edilen

 

3 Aylıktan Kesme Cezası Talep Edilen
4 1 Yıl Kademe İlerlemesinin Duldurulması Cezası Verilmesi Talep Edilen
5 Başka Bir Birimde Değerlendirilmesi Talep Edilen
6 Herhangi Bir Ceza Tayinine Gerek Görülmeyen  2
7 İşçi Disiplin Kuruluna Gönderilmesi Talep Edilen
8 Rücü Edilmesi Talep Edilen Dosya Sayısı
9 Rücu Edilmesine Gerek Görülmeyen Dosya Sayısı
10 Yazılı Olarak Dikkat Çekilmesi Talep Edilen      –
11 Görevden Uzaklaştırılması Talep Edilen  
12 Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmemesi Talep Edilen       –
13 Diğer Sonuçlarla Biten Dosya sayısı       –
14 Devam eden Dosya sayısı 8
 15  Sözlü olarak Dikkatinin Çekilmesi İstenen     –
  TOPLAM 10
Share