Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdür Nuray GÜNDEMİR ALTIN
Görev ve Sorumluluk a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, d) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. f) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin harcama birimlerinden gönderilen icmal cetvellerini düzenlemek. i) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Vizyon Ankara’da ve Türkiye’de örnek alınabilen, şeffaf, etkin ve verimli bir Mali Hizmetler Birimi olmak.
Misyon Yetki alanımızdaki mükelleflerin vergilerini yasalara uygun ve etkin bir şekilde zamanında tahakkuk ve tahsil ederek, güler yüzlü, kaliteli ve eşit hizmet vermek
6736-sayili-kanun-madde-2-DiLEKCE-KODU-235-_EK2A

 PERFORMANS PROGRAMI GENELGE

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5.

KDV TEVKİFAT LİSTESİ

2012 Performans Programı

2012 YILI MALİ GELİR BÜTÇEMİZ.xls

FAALİYET GENELGE 2011.doc

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2011.doc

2011 Performans Programı

2010 Bütçe Performans Programı

2010 Faaliyet Raporu

PERFORMANS PLANI 2010.pdf

2009 Bütçe Programı

2009 Faaliyet Raporu

BELEDİYE VERGİ UYGULAMALARI.doc

STRATEJİK PLANIMIZ 2015- 2019 .pdf

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

2016 YILI DURUM VE BEKLENİLER RAPORU

  • EMLAK VERGİSİ

 

·    Gerekli Belgeler:
1- Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2- Tapu Fotokopisi
3- Emlak Vergisi Bildirimi
a- Bina Bildirim Formu
b- Arsa Bildirim Formu
c- Arazi Bildirim Formu
4- Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)
5- Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)
6- Emekli Cüzdan Fotokopisi ve Emekli Bildirim Formu (Tek meskeni olan emekli iseniz)
7- Yapı Kullanma Ruhsatı ( Varsa )

·

Bildirim Ne Zaman Verilir?
•  Emlak satın alındığında,,
•  Yeni inşa edilen yerler kısmen de olsa kullanılmaya başlandığında,
•  Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde,
•  Miras yolu ile intikal ettiğinde,
Aynı Bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi zorunludur.

 

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri:
•  Emlak vergisi beyannamesi, Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar verilir. Vergi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenir.
•  Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
•  El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.
•  Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

 

Emlak Bildirimi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Sokak, cadde, site bilgileri (taşınmazın hangi sokak, cadde, sitede kaldığı ).
2- Binaya ait arsa payı.
3- Binanın sınıfı ( lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ).
4- Binanın türü ( işyeri, mesken vb. ).
5- Binanın inşaat bitim tarihi.
6- Binanın dıştan dışa yüzölçümü ( kaç m2 olduğu ).
7- Hisseli ise hisse nispetleri.
8- Kalorifer, asansör var mı?
9- İktisap tarihi

 

İlgili Kanun ve Mevzuat:

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

 

  • ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

Gerekli Belgeler( işyerleri için ) :

İşyerleri, aşağıdaki belgeler ile müracaat edeceklerdir.

1 – Maliye Vergi Kaydı

2 – Kira Kontratı

3 – Kimlik veya Oda kaydı

4 – Vekâletname Sureti (Başkası adına beyan verilecekse)

5 – Bildirim Formu

6 – Adres değişikliğinde, Maliye yoklama fişi veya Ticari sicil Gazetesi yada Şirket kararı (Noter Tasdikli)

 

Bildirim Ne Zaman Verilir?
İşyerlerinde bir kereye mahsus verilecek bildirim
•  Yeni kullanımlarda,
•  Yer değiştirmelerde,
Tekrar verilecektir.

 

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?
•  Her ne şekilde olursa olsun işyerini kullananlar,
•  Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenler

 

Nasıl Ödenir?
•  Konutlarda su faturası ile birlikte ödenir.
•  İşyerlerinde ise doğrudan belediyemiz veznelerine ödeme yapılır.

 

Ödeme Süresi:
•  Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.
•  Taksitlerin son ödeme tarihleri 31 Mayıs ve 30 Kasım’dır.

 

Diğer Önemli Bilgiler:
•  Boş duran dükkânlar, bir dilekçe ile Müracaatta bulunulması ve boş olduğunun belediye yetkililerince tesbiti halinde boş durdukları süre içinde Çevre Temizlik Vergisi ödemeyeceklerdir.

 

İlgili Kanun ve Mevzuat:
•  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no’lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)
•  3914 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (21647 no’lu, 24.07.1993 tarihli resmi gazete).
•  5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (25334(M) no’lu, 02.01.2004 tarihli resmi gazete).
•  14 seri no’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (21812 no’lu, 08.01.1994 tarihli resmi gazete)

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI
Kimlerden Katılma Payı Alınır?
•  Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların her iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışI olmaması nedeniyle bu yoldan yararlanan gayrimenkul (bina ve arsa) sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

 

Hangi Hallerde Alınır?
İşyerlerinde, bir kereye mahsus verilecek harç,
•  Yeni yol açılması,
•  Mevcut yolların %40 oranında veya fazla genişletilmesi,
•  Kaldırımsız ve bakımsız yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması,
•  Kaldırım ve şose halindeki yolların beton veya asfalta çevrilmesi,
Gibi durumlarda alınır.

 

Nasıl Ödenir?
•  Mükelleflerin ilgili gayrimenkullerinin işin yapıldığı yıl emlak vergi değeri matrahının yüzde ikisinden fazla olmamak üzere harcanan paranın mükelleflere bölünerek tarh ve tahakkuku yapılarak, mükellefe 4 eşit taksitle veya peşin ödeme yapmak isteyen mükelleflere %25 indirim yapılarak tahsil edilir.

İlgili Kanun ve Mevzuat: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no.lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)

Ödeme Yapılabilecek Yerler:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Ödeme Salonu ve Semt Birimleri (Batıkent, Çayyolu, Gazi, Karşıyaka, Şentepe ) Vezneleri

PTT şubeleri 211656 Nolu posta Çeki hesabı

Halk Bankası Ankara Toptancı Hal Şubesi “07000003” No’lu Hesap

İnternet üzerinden vergi borcunuzu en kısa sürede, güvenli bir şekilde yatırmak istiyorsanız ; http://www.yenimahalle.bel.tr/ adresinden giriş yapıp ana sayfada bulunan sicil kodu ile on-line tahsilat logosuna tıklayarak sicil kodu yazılır ve kredi kartınızla vergi borcunuzu rahatlıkla yatırabilirsiniz. Eğer sicil kodu bilinmiyorsa yine ana sayfada bulunan sicil arama logosuna tıklayarak sicilinizi öğrenebilirsiniz.  Yine ana sayfada bulunan “e-belediye” hizmet başlığı altından üyelik işleminizi yaptıktan sonra vergilerinizle ilgili daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca T-Belediye Hizmetini kullanarak vergi borçlarınızı “344 00 77” no’lu telefondan ögrenebilir ve vergi borcunuzu kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Ankara dışından arayanların (“0312” alan kodunu çevirmeleri gerekmektedir.)

 TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) ve DENİZBANK ile yapılan anlaşma sonucunda Türkiye de bulunan tüm TEB ve DENİZBANK şubelerinden vergilerinizi on-line olarak yatırabilirsiniz.

Share