İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür Mehmet Ali TOPUZ
Görev ve Sorumluluk 1-Yenimahalle Belediyesinin hizmet amaçları doğrultusunda Başkanın belirleyeceği prensip ve politika esasları çerçevesinde, kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve Belediye ile Müdürlük hedefleri doğrultusunda meri mevzuata uygun olarak çalışmak. 2-Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak. 3-Tüm iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında yapılmasına özen göstererek hizmet kalitesini iyileştirmek. 4-Mevcut kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanarak hizmet maliyetlerini düşürmek ve tasarruf sağlamak. 5-Müdürlük hizmetlerinden faydalanan (personel ve halkımızın) Kuruma ve Müdürlüğe olan güven duygusunu geliştirmek. 6-Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yapılmasında teknolojiyi azami seviyede kullanmak. 7-Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programını yapmak, Müdürlük bütçesini hazırlamak. 8-Görev alanı ile ilgili Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Vizyon Beklenti ötesi hizmet veren birim olmak
Misyon Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların plan, fen, sağlık,çevre şartlarına ve bu konu ile ilgili iç ve dış kaynaklı dokümanlara uygun olarak teşekkülünü sağlamaktır
 AMAÇ VE KAPSAMI;
“BEKLENTİ ÖTESİ HİZMET VERMEK” Vizyonu ile faaliyet sunduğumuz Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerin ana amacı; En önemli hedefimiz olan İlçemiz dahilinde kaçak yapılaşma sonucunda oluşan gecekondu bölgelerinin; modern, çağdaş yaşam alanlarıyla bir bütün;  kentsel-sosyal teknik alt yapı hizmetleri ile beraber tamamlanmış KENTSEL DÖNÜŞÜMLER yaparak YAŞANILABİLİR MEKAN VE ÇEVRELER  üretme çalışmalarımıza ağırlık vermektir. Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların plan, fen, sağlık,çevre şartlarına, devletimizin uyguladığı politikalara uygun olarak (Enerji Politikası, Güvenlik, Arsa ve Konut Politikası) ve bu konu ile ilgili iç ve dış kaynaklı dokümanlar çerçevesinde teşekkülünü sağlamaktır. Bu amacı yerine getirirken teknik bilgileri sürekli güncellenen, bilişim sistemi araçlarını kullanabilen personelimiz iş ve işlem akışında sürekliliği sağlamada en büyük avantajımızdır. Ankara’nın en çok nüfus alan bölgesi olarak Belediyemizde İmar Planı çalışmalarının önemi de günden güne artmaktadır.
Önceliğimiz; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak, insan ve insana saygı doğrultusunda doğaya da saygıyı ön plana çıkartan sürdürülebilir İmar Planlama çalışmalarında bulunmaktır. İnsanın yaşam koşullarını kolaylaştıran planlar üretirken yeşil alan miktarlarını da yeter seviyenin üzerinde tutmaya çalışmak vazgeçilmezimizdir. Ayrıca, İmar planlama çalışmaları dışında  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde tüm şubelerde yapılan işlemlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayacak sistemin kurulması, coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması ve e-devlet konseptine uygun altyapının oluşturularak müşteri memnuniyetinin arttırılması hedefimiz olacaktır.

2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU
 

2016 KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

 

 

 

 

Share