2018– 2020 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1
2018– 2020 DÖNEMİ
BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ
Belediyemizin tüm harcama birimleri 2018–2020 dönemi bütçe tekliflerini aşağıda
belirtilen hususlar dâhilinde yapacaklardır.
A. GENEL İLKELER
1. Bütçe teklifleri; çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde 2018–2020 dönemini
kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.
2. Birimler, bütçe tekliflerini, 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ilke ve esasları dikkate
alarak mali saydamlığa, hesap verilebilirliğe katkı sağlayacak ve somut hizmet
öncelikleri ve hedeflerini ortaya koyacak şekilde hazırlayacaklardır.
3. 2018 yılı hazırlık bütçesi, 2018–2020 yıllarını kapsayacağından hizmet
planlamalarının, ödenek tekliflerinin ve gelir tahminlerinin hizmet öncelikleriyle
kurum hedeflerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
4. Ödenek teklifleri ile gelir tahminlerine ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir
tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır.
5. Harcama birimleri bütçelerini hizmet öncelikleri ve performans hedeflerini dikkate
alarak hazırlayacaklardır.
6. Birimler, bütçe tekliflerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin izleyen bölümlerde
yer verilen esas ve usullere uygun olarak hazırlayacaklardır.
7. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler
gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan, öncelik taşımayan veya mükerrerlik arz eden
hizmetler için ödenek teklif edilmeyecek, devamına ihtiyaç duyulan hizmetler için
önceki yıl verileri de ortaya konularak bu rehberde belirtilen esaslar dâhilinde teklif
edilecektir.
8. Kreş, konukevi, yüzme havuzu, yemekhane vb. gelirleri ile bütçe kaynakları birlikte
kullanılarak yürütülen hizmetlerde, kendi öz kaynakları ile karşılanabilecek ihtiyaçlar
için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacaktır.
9. Genel bütçenin gelir (B) cetveli Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.
Tüm birimler Gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne her türlü
desteği sağlayacaklar, iş yeri açma ruhsatı, inşaat ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, pazar
yeri tahsisi, kiraya verme, ecrimisil, 2981 sayılı yasaya göre arsa satışı vb. iş ve işlemlerin
düzenlenmesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden vergi ilişiksiz belgesi isteyeceklerdir.
10. Mali Hizmetler Müdürlüğü, birim bütçelerinin hazırlanmasında gerekli koordinasyonu
sağlayacaktır.
11. 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının
T.C.
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2
nakdi olarak ödenmesi öngörüldüğünden, söz konusu personelin yer aldığı idareler, bu
kapsamda nakdi olarak ödenecek giyecek yardımına ilişkin ödenek tekliflerini “03.2.5- Giyim
ve Kuşam Alımları” ekonomik kodu yerine “01.1.4- Sosyal Haklar” ekonomik kodundan teklif
edeceklerdir.
B. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI
1. GİRİŞ
Bütçeler; ekonomide fiyat istikrarının sağlanması, gelir dağılımının düzeltilmesi,
yatırımların teşvik edilmesi gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılan en önemli mali
araçlardan biridir. Bütçe harcamalarının nitelikleri ve etkileri farklı olduğundan bütçenin etkin
bir mali araç olarak kullanılabilmesi için harcamaların temel kriterlere göre sınıflandırılması
gerekmektedir.
Bu çerçevede oluşturulan Analitik Bütçe Sınıflandırması; giderin (kurumsal,
fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma), gelirin ve finansmanın
sınıflandırması olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Bu bölümlerle ilgili olarak 2018–2020 dönemi bütçe teklifleri hazırlanırken dikkat
edilecek hususlar izleyen kısımlarda yer alacaktır.
2. KURUMSAL SINIFLANDIRMA
2.1. Genel Esaslar
Kurumsal sınıflandırmada, yönetim yetkisi temel kriter kabul edilmiştir.
Kurumsal sınıflandırma, dört düzeyli bir kod yapısından oluşmaktadır.
“Özel Kalem Müdürlüğü”, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir.
Birim maliyetlerinin tespitinde, kadronun tahsis edildiği birim esas alınacaktır.
Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından
teklif edilecektir.
Maliyetlerin birimler itibariyle ayrı ayrı tertiplerde izlenmesi ve teklif edilmesi esas
olmakla birlikte, fiili, fiziki veya hukuki zorunluluklar gibi sebeplerle ayrılması mümkün
olmayan veya ayrıldığı zaman anlamlı bir sonuca ulaşılamayan maliyetlerde, maliyetin
tamamı tek bir birimde gösterilebilecektir. Örneğin, elektrik, doğalgaz, telefon santrali veya
su saati ortak olan idarelerde tüm maliyet, Destek Hizmetleri Müdürlüğü altında
gösterilebilecek veya maliyet, harcamayı ağırlıklı olarak yapan birim tertiplerinde
gösterilecektir.
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
3.1. Genel Esaslar
Fonksiyonel sınıflandırma, Belediye faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Belediye
faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi
fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir.
T.C.
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
3
Maliyetlerin birimler itibariyle ayrı ayrı izlenmesi ve teklif edilmesi esas olmakla
birlikte, fiili, fiziki veya hukuki zorunluluklar gibi sebeplerle ayrılması mümkün olmayan
veya ayrıldığı zaman anlamlı bir sonuca ulaşılamayan maliyetlerin, ödeneğin konulduğu
birimin fonksiyonunda değil kurumun ana fonksiyonunda gösterilmesi gerekmektedir.
4. FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA
Finansman tipi sınıflandırma, yapılan harcamaların hangi kaynaktan finanse edildiğini
göstermektedir. Bu sınıflandırma tipinin belirlenmesinde ödemenin nereye yapıldığı hususu
önem taşımamaktadır.
Finansman tipi sınıflandırma aynı zamanda dış proje kredileri, özel ödenekler ile şartlı
bağış ve yardımların da takibine imkân vermekte olup, özellikle mali mevzuat gereği ayrı
tertiplerde izlenmesi gereken ödeneklerin takibine de olanak sağlamaktadır.
5. EKONOMİK SINIFLANDIRMA
Finansman (gelir-gider farkının) sınıflandırması, bütçe gelirleri ile giderleri arasındaki
açığın hangi kaynaklardan, hangi şartlarla finanse edildiğini gösterir. Aynı şekilde bütçe
gelirleri ile giderleri arasında bir fazlalığın söz konusu olması halinde de bu fazlalığın nasıl
değerlendirildiği hususu, finansman sınıflandırması kapsamına girer.
5.1. Harcama Sınıflandırılması
Harcamalar ve borç verme, bu ilkeler ve kriterler çerçevesinde, üç ana başlık altında
incelenebilir:
5.1.1. Cari Giderler
Bu gider grubu, cari giderler ile cari transferlerden oluşmaktadır.
Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve normal ömrü
bir yıl ya da bir yıldan az olan mal ve hizmet alım giderleri ile faiz giderleri cari giderlerdir.
5.1.2. Sermaye Giderleri
Bu gider grubu, sermaye giderleri ve sermaye transferlerinden oluşmaktadır.
Sermaye giderleri, normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit
sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve
merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenen asgari değerleri aşan ödemelerdir.
Sermaye giderleri aynı zamanda, mevcut sabit sermaye mallarına dâhil edilen mal ve
hizmetler için bunları geliştirmek, ekonomik ömürlerini uzatmak, verimlerini artırmak,
performanslarını geliştirmek veya bunları yeniden oluşturmak veya yapılandırmak amacıyla
yapılan ödemeleri de kapsar. Mutat bakım-onarım ödemeleri ise, cari giderlere dâhil
edilecektir. Bu gruba aynı şekilde, gayrimenkule dâhil olan mal ve hizmetler için yapılan
harcamalar, araziler, binalar ve diğer sabit sermaye malları ile gayri maddi aktifler üzerindeki
mülkiyetin devredilmesi sırasında maruz kalınan masraflar ile iktisap edilmiş sabit sermaye
aktiflerinin değeri içinde bulunan tüm hizmetler için yapılan harcamalar da dâhildir.
T.C.
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
4
5.1.3. Borç Verme-Geri Ödeme
Kamusal bir amaçla ve bir mali hakka ya da taahhüde dayalı olarak yapılan
işlemlerdir.
5.1.4. Birinci Düzey Ekonomik Kodlar
Önceki kısımlarda değinilen tanım ve açıklamalar çerçevesinde, giderlerin ekonomik
sınıflandırması dört düzeyli bir kod grubundan oluşmakta olup, I. düzeyde yer alan gider
gruplarının açıklamaları ve bunlara ilişkin bütçe hazırlama esasları aşağıda yer almaktadır:
01- Personel Giderleri
Belediye personeline bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsamaktadır.
Belediyenin işveren sıfatıyla ödediği sosyal güvenlik primleri “02- Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”ne dâhil edilecektir.
Belediyemizin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerine ilişkin ödenekleri personel sayısına göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
tarafından hesaplanarak teklif edilecektir. Personel giderlerinin zamanında ve mevzuata
uygun teklif yapılmamasındaki sorumluluk harcama birimlerine ait olacaktır.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
İşveren sıfatıyla ödenecek sigorta ve sağlık prim ödemeleri, I. düzeyde “02- Sosyal
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, II. düzeyde istihdam türüne göre
detaylandırıldıktan sonra III. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile IV. düzeyde
ilgisine göre “01- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri” ve “02- Sağlık Primi Ödemeleri”
ekonomik kodundan teklif edilecektir.
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Bu kısımdaki giderler, mal ve hizmet karşılığında yapılan faturalı ödemeleri
kapsamaktadır.
Mal ve hizmet alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır:
a) Yurt içi ve özellikle yurt dışı görevlendirmelerde azami tasarruf anlayışı esas
alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda
tutularak Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmelerle ilgili
genelge hükümlerine göre görevlendirme ve ödenek teklifinde bulunulacaktır.
b) Eğitim, kurs, seminer, panel vb. faaliyetler personelin görev mahallinde
düzenlenmek suretiyle yolluk ödeneği ihtiyacı asgari seviyeye indirilecektir. Bu faaliyetlerin
görev mahalli dışında gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda;
— Faaliyetin hizmet satın alınması yoluyla,
— Yolluk verilmek suretiyle,
Gerçekleştirilmesi seçeneklerinde ortaya çıkacak maliyetler arasında karşılaştırma yapılarak
teklif yapılacaktır.
T.C.
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
5
c) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile benzeri sosyal tesislerin işletme giderlerinin kendi
gelirleriyle karşılanması zorunludur. Mevcut tesislerin bakım ve onarımları için hiçbir şekilde
ödenek talebinde bulunulmayacaktır.
d) Temizlik ve diğer hizmet alımı ihaleleri için bir önceki yıl ihale kapsamında
çalıştırılan eleman sayısı aşılmayacaktır. Yeni birim açılması halinde ihtiyaca göre hizmet
alımı yapılabilecektir.
e) Hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmetlerini karşılayacak birimlerimiz, bu
ihtiyaçlarını asgari düzeyde elemanla karşılayacak şekilde planlama yapacaklardır. 21 No’lu
Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formuna Valilik yazısının bir örneği eklenecektir.
f) Hizmetler, mevcut hizmet binalarında sürdürülecek ve kesinleşmiş mahkeme kararı
veya tahliye kararı olan hizmet binaları dışında yeni kiralama, satın alma veya yeni inşaatlar
için ödenek istenilmeyecektir.
g) Telefon, mobil telefon, uydu bağlantılı mobil telefon, faks ve benzeri haberleşme
imkânları için ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek, tasarruf
genelgelerine uygun olarak mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacaktır.
h) Hizmet alımı suretiyle taşıt kullanılmasındaki amaç, belediyemizdeki taşıt
giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açılmadan, bütçe
olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımının sağlanmasıdır.
Hizmet alımı suretiyle taşıt kullanılmasına ilişkin ödenek tekliflerinde kurumun insan
kaynakları da dikkate alınarak öncelikle şoförsüz taşıt kiralaması tercih edilecektir.
ı) Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler için katılım
sayısı asgari seviyede tutulmak suretiyle ödenek talep edilecek ve mali yıl içinde bu alandaki
uygulama tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir.
i) Sadece zorunlu hallerde döşeme ve demirbaş alımı için ödenek talep edilecek ve
ihtiyacın zorunluluğu ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilecektir. Döşeme ve demirbaş alımı
için ödenek talep edilirken demirbaş standardizasyonu ilkelerine uyulacak ve mevcut
imkânlarla yetinme gayreti içinde olunacaktır.
j) Büro makineleri ve demirbaş alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde ise Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün satış fiyatları dikkate alınacaktır.
k) Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin
olarak mevcut kapasitenin etkili, ekonomik ve verimli kullanımı esas alınacaktır. Bu amaçla
teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ile hizmet hedefleri arasındaki ilişki göz önünde
bulundurulacaktır.
l) Yayın alımlarında azami tasarruf anlayışı içerisinde hareket edilecektir.
m) Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usul ile temin
edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere;
-Menkul mal alımlarında 25.000,00-TL
-Gayri maddi hak alımlarında 20.000,00-TL
-Menkul malların bakım ve onarımında 25.000,00-TL
T.C.
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6
-Gayrimenkullerin bakım ve onarımında 55.000,00-TL’yi aşan tutarlar “(06) Sermaye
Giderleri” tertibinde teklif edilecektir.
04- Faiz Giderleri
Faiz ödemeleri borç alınan paranın anapara geri ödemesinden ve borçlanma için
ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrılır. Sadece belediye borçlarına ilişkin faiz
ödemeleri bu bölümde yer alacaktır.
05- Cari Transferler
Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek
amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Genel olarak ayni işlemler Analitik Bütçe
Sınıflandırmasının kapsamı dışında olduğundan ayni transferler de bu kapsamda yer
almayacaktır. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil, kime ödendiğine göre
sınıflandırılmalıdır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması
gerekmektedir;
a. Transfer ödemelerinin cari veya sermaye nitelikli olduğu hususunda bir ayrım
yapılamıyorsa söz konusu gider, cari transferler arasında yer alacaktır.
b. Birimler, Sosyal Güvenlik Kurumuna, mevcut sosyal güvenlik mevzuatı
hükümlerine göre ek karşılıklar, emeklilik ikramiyeleri ve makam tazminatı gibi mali
yükümlülüklerin ödenebilmesi için bütçelerinde gerekli ödenek tekliflerini (05.1.2.05)
ekonomik kodunda yapacaklardır.
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri, normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit
sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve
bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ödemelerdir.
Yatırımcı Birimler, 5018 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince, yatırımlarla ilgili
hususlarda Belediye Stratejik planı, performans programı ile Orta Vadeli Program, Orta
Vadeli Mali Plan ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer
alan ilke, esas ve önceliklere uyacaklardır.
Kamulaştırma Kanunu uyarınca, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma
işlemine başlanamayacağından, ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını
yansıtacak şekilde yapılacaktır. Kamulaştırma ödenek teklifleri Emlak ve istimlâk müdürlüğü
tarafından teklif edilecek, ayrıca birimlerde istedikleri takdirde yol, park vb. kamulaştırmalar
için birim bütçelerine kamulaştırma ödeneği teklif edebileceklerdir. Kamulaştırmasız el
atmalar ile ilgili ödenek teklifi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından 6487 sayılı Kanunun
Geçici 6. maddesi gereğince kesinleşen bütçe gelirlerinin % 2’si oranında ödenek teklifinde
bulunulacaktır.
09- Yedek Ödenekler
Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmet karşılıkları olarak veya yapılan
tahminlerin yıl içi gelişmeler neticesinde tutmaması ihtimaline karşılık hizmetlerin
T.C.
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
7
aksamaması için ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir. Bu ödenekler, Mali Hizmetler Müdürlüğü
bütçesinde yer almaktadır. Bu ödenek teklifi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından teklif
edileceğinden diğer birimler bütçe tekliflerinde yedek ödeneklere yer vermeyeceklerdir.
Diğer Hususlar;
 Harcamaların ekonomik sınıflandırması yapılırken fiziki ve fiili olarak
ayrılabilen ve ayrı izlenmesi anlamlı olan bütün giderler ayrı tertiplerde
bütçelenecektir.
 Geçen yıl borçları ve ilama bağlı borçlar ayrı tertiplerde izlenmeyecek ve
borcun kaynağına göre cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerinde gösterilecektir.
 Yılı bütçesi için yapılacak Red ve iadeler bütçede gider olarak
gösterilmeyecek, ancak eski yıllara ilişkin iade yapılması gereken ödemeler
için ödenek teklifinde bulunulacaktır. Yılı içindeki iadesi gereken tutarlar
gelirlerden düşme şeklinde ve muhasebe sisteminde gösterilecektir.
Yukarda yapılan açıklamalara tüm birimler titizlikle uyacaktır. Hazırlanan
birim bütçe teklifleri Bütçe çağrısında belirtilen tarihe kadar Mali Hizmetler
Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Share