Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Müdür Ali ECEMİŞ
Görev ve Sorumluluk GÖREVLERİ

1.      Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini; ruhsatlandırmak, kontrol etmek ve denetlemek.

2.      Fiziksel olarak deforme olmuş olan Ruhsatları yenilemek

3.      Ruhsat devir işlemlerini yapmak

4.      Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin (polis ve jandarma teşkilatı) görüşünü almak,

5.      Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan,  Sıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak veya ruhsatlarının iptalini yapmak

6.      Hafta tatilinden istifade etmek isteyenlere izin vermek,

7.      Belediye Meclisi ve Encümen Kararları’nı uygulamak,

8.      Yapılan iş ve işlemleri ücretlendirmek,

9.      Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Canlı Müzik İzin Belgesi vermek.

10.  Faaliyetlerimizle ilgili dilekçe ve e.mail ile yapılan şahıs şikayetlerini yasal süreler içinde cevaplamak.

11.  Şehit aileleri ve gaziler tarafından kiralanan konutlar için kira rayiç tespiti yaparak ilgilisine bildirmek.

 

Vizyon  

VİZYON

İşletmelerin Açılıp Faaliyet Göstermesinin Bölgesel Kalkınmamızdaki Önemini Bilen, İnsanı ve Çevreyi koruyan politikaları uygulayan, Çağdaş hizmet sunumu ile tanınan, Rehber olmak.

Misyon  

MİSYON

 

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili Tüm İş Ve İşlemleri; İnsan Ve Çevrenin Korunmasına Odaklı Yasal Düzenlemelere Bağlı Kalarak,  Yerine Getirmek.

 

 

KASIM 2016  FAALİYET RAPORU

 İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsat Sayısı :
Sıhhi İş yeri Müracaat                            :107

Sıhhı İşyeri Verilen                                  : 106

Gayri Sıhhi İş yeri Müracaat               : 25

Gayri Sıhhi İş yeri Verilen                     : 25

Umuma Açık İş yerlerine Müracaat  :7

Umuma Açık İş yerlerine Verilen       :1

Hafta Tatili İzini Müracaat                   :

Hafta Tatili İzini Verilen                        :

Gelen Evrak                                                :261

Giden Evrak                                               : 90

Cevap Verilen Evrak Sayısı                : 49

Share

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdür Onur ÖZEL
Görev ve Sorumluluk Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1984 yılında 1580 sayılı eski Belediye Kanunu ile kurulmuştur. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu kanunlara dayalı olarak çıkartılan ilgili mevzuat çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz çalışma mevzuatını 5393, 4734-4735, 2863, 5216, 3194, 2318, 4857 sayılı kanunlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasası, Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil alanlara ait hasara tespit kararnamesi, T.S.E. Ankara İl Özel İdaresi kanunu ve Yazışmalar Yönetmeliği oluşturmaktadır. Günümüzde şehirlerin hızla betonlaşması nedeniyle insanların ihtiyacı olan yeşil alan giderek azalmakta ve yok olmaktadır. Müdürlüğümüz yeşil alan miktarını arttırarak insanların dinlenebileceği ve hoş vakit geçirebileceği alanlar sağlamaktadır. Bu çerçevede ilkelerimiz; -Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti -Yeşil alanlar arttırılarak yaşanılabilir alanlar sağlamak, -Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik, -Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık, -Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik, -Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon.
Vizyon Ülkemizde önder, Dünyada örnek park ve bahçeler yapmak.
Misyon Kalite ilkelerine bağlı, iç ve dış kaynaklar ile teknolojiyi etkin kullanan, kentsel gelişim seviyesini geliştirmeyi ve ilçe halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmayı esas alan; halkımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti için katılımcı, şeffaf, planlı ve ilkeli hizmetler sunan bir belediye olmak. Belediyemiz misyonunun müdürlüğümüz açısından uygulanması, kentsel gelişmişlik seviyesinde yeşil alan oluşturmak ve bu alanların çocuk parkı, spor alanı ve dinlenme alanları olarak Temiz, Güvenlik park ve yeşil alan dokusunu koruyarak halkın kullanımına sunmak.
 

 

 

2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ

Share

Özel Kalem Müdürlüğü

Müdür Ayşegül TASAR
Görev ve Sorumluluk Müdürlüğümüzün Kuruluş amacı; Başkanlık Makamına doğrudan bağlı bir Birim olarak, Belediye Başkanının talimatlarını eksiksiz ve zamanında yerinde getirmek, vatandaşların Belediye hizmetleriyle ilgili konularda olan dilek ve şikayetlerini Başkanlık Makamına doğrudan ileterek geri dönüşümünü sağlamak, Başkanlık Makamının tüm görüşme ve ziyaretlerinin gerçekleşmesini sağlamak, Başkanlık Makamının Belediye Birimlerinin çalışmalarıyla ilgili talep ettiği bilgileri Birim sorumlularına ileterek geri dönüşümünü sağlamak, Belediyemiz Birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler için Birimlerimiz ile Başkanlık Makamı arasındaki gerekli iletişimi kurarak, işleyişin aksamadan yürütülmesini sağlamak, Başkanlık Makamının tüm İdari işlemlerinin, Protokol İşlemlerinin ,Çalışma Programının aksaksız yürütülmesini sağlamaktır.
Vizyon Çağdaş bir şekilde Doğru ve Dürüst Hizmet Sunmak
Misyon Belediyemizce gerçekleştirilecek olan, Stratejik Plan, Kalite Politikası ve Müdürlüğün Çalışma Yönetmeliği Esasları çerçevesinde, Müdürlük bünyesinde yürütülmekte olan tüm iş ve işlemlerin, zamanında,düzenli ve doğru bir biçimde yürütülmesini sağlamakla beraber, Müdürlüğün iş ve işlemlerin yürütülmesinde etken olan tüm personelin, bilgi ve yüksek performansının beraberinde, saygı ve sevgiye dayalı bir anlayış ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren, doğru ve dürüst bir Belediye için çalışan Birim olmaktır.
2016 KASIM  FAALİYET RAPORU

 

Müdürlüğümüzce Yayınlanan Genelge

KASIM  Ayı  İçerisinde  1 Genelge Yayınlanmamıştır
 

Müdürlüğümüze Gelen Evrak

 

105 Adet

 

Müdürlüğümüzden Giden Evrak

 

37 Adet

 

Başkanımızı Ziyaret Eden Kişi Sayısı

 

1248 Kişi

Gelen talep ve şikayet sayısı                                     8 Adet

Share

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Müdür
Zübeyit YÜCEL
Görev ve Sorumluluk Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması, İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemine gelen ve semt birimlerine iletilen talep, şikayet, öneri ve benzeri ihtiyaçları toplamak takibini yapmak,  mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
Vizyon Sürdürülebilir, verimli ve etkin hizmet anlayışına sahip olmak
Misyon Muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak hızlı ve güler yüzlü hizmet veren, bilgi ve iletişim kanallarını etkin kullanarak hizmet sunmak.
 

 

2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ

Share

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdür Nuray GÜNDEMİR ALTIN
Görev ve Sorumluluk a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, d) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. f) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin harcama birimlerinden gönderilen icmal cetvellerini düzenlemek. i) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Vizyon Ankara’da ve Türkiye’de örnek alınabilen, şeffaf, etkin ve verimli bir Mali Hizmetler Birimi olmak.
Misyon Yetki alanımızdaki mükelleflerin vergilerini yasalara uygun ve etkin bir şekilde zamanında tahakkuk ve tahsil ederek, güler yüzlü, kaliteli ve eşit hizmet vermek
6736-sayili-kanun-madde-2-DiLEKCE-KODU-235-_EK2A

 PERFORMANS PROGRAMI GENELGE

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5.

KDV TEVKİFAT LİSTESİ

2012 Performans Programı

2012 YILI MALİ GELİR BÜTÇEMİZ.xls

FAALİYET GENELGE 2011.doc

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2011.doc

2011 Performans Programı

2010 Bütçe Performans Programı

2010 Faaliyet Raporu

PERFORMANS PLANI 2010.pdf

2009 Bütçe Programı

2009 Faaliyet Raporu

BELEDİYE VERGİ UYGULAMALARI.doc

STRATEJİK PLANIMIZ 2015- 2019 .pdf

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

2016 YILI DURUM VE BEKLENİLER RAPORU

  • EMLAK VERGİSİ

 

·    Gerekli Belgeler:
1- Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2- Tapu Fotokopisi
3- Emlak Vergisi Bildirimi
a- Bina Bildirim Formu
b- Arsa Bildirim Formu
c- Arazi Bildirim Formu
4- Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)
5- Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)
6- Emekli Cüzdan Fotokopisi ve Emekli Bildirim Formu (Tek meskeni olan emekli iseniz)
7- Yapı Kullanma Ruhsatı ( Varsa )

·

Bildirim Ne Zaman Verilir?
•  Emlak satın alındığında,,
•  Yeni inşa edilen yerler kısmen de olsa kullanılmaya başlandığında,
•  Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde,
•  Miras yolu ile intikal ettiğinde,
Aynı Bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi zorunludur.

 

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri:
•  Emlak vergisi beyannamesi, Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar verilir. Vergi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenir.
•  Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
•  El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.
•  Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

 

Emlak Bildirimi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Sokak, cadde, site bilgileri (taşınmazın hangi sokak, cadde, sitede kaldığı ).
2- Binaya ait arsa payı.
3- Binanın sınıfı ( lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ).
4- Binanın türü ( işyeri, mesken vb. ).
5- Binanın inşaat bitim tarihi.
6- Binanın dıştan dışa yüzölçümü ( kaç m2 olduğu ).
7- Hisseli ise hisse nispetleri.
8- Kalorifer, asansör var mı?
9- İktisap tarihi

 

İlgili Kanun ve Mevzuat:

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

 

  • ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

Gerekli Belgeler( işyerleri için ) :

İşyerleri, aşağıdaki belgeler ile müracaat edeceklerdir.

1 – Maliye Vergi Kaydı

2 – Kira Kontratı

3 – Kimlik veya Oda kaydı

4 – Vekâletname Sureti (Başkası adına beyan verilecekse)

5 – Bildirim Formu

6 – Adres değişikliğinde, Maliye yoklama fişi veya Ticari sicil Gazetesi yada Şirket kararı (Noter Tasdikli)

 

Bildirim Ne Zaman Verilir?
İşyerlerinde bir kereye mahsus verilecek bildirim
•  Yeni kullanımlarda,
•  Yer değiştirmelerde,
Tekrar verilecektir.

 

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?
•  Her ne şekilde olursa olsun işyerini kullananlar,
•  Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenler

 

Nasıl Ödenir?
•  Konutlarda su faturası ile birlikte ödenir.
•  İşyerlerinde ise doğrudan belediyemiz veznelerine ödeme yapılır.

 

Ödeme Süresi:
•  Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.
•  Taksitlerin son ödeme tarihleri 31 Mayıs ve 30 Kasım’dır.

 

Diğer Önemli Bilgiler:
•  Boş duran dükkânlar, bir dilekçe ile Müracaatta bulunulması ve boş olduğunun belediye yetkililerince tesbiti halinde boş durdukları süre içinde Çevre Temizlik Vergisi ödemeyeceklerdir.

 

İlgili Kanun ve Mevzuat:
•  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no’lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)
•  3914 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (21647 no’lu, 24.07.1993 tarihli resmi gazete).
•  5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (25334(M) no’lu, 02.01.2004 tarihli resmi gazete).
•  14 seri no’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (21812 no’lu, 08.01.1994 tarihli resmi gazete)

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI
Kimlerden Katılma Payı Alınır?
•  Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların her iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışI olmaması nedeniyle bu yoldan yararlanan gayrimenkul (bina ve arsa) sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

 

Hangi Hallerde Alınır?
İşyerlerinde, bir kereye mahsus verilecek harç,
•  Yeni yol açılması,
•  Mevcut yolların %40 oranında veya fazla genişletilmesi,
•  Kaldırımsız ve bakımsız yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması,
•  Kaldırım ve şose halindeki yolların beton veya asfalta çevrilmesi,
Gibi durumlarda alınır.

 

Nasıl Ödenir?
•  Mükelleflerin ilgili gayrimenkullerinin işin yapıldığı yıl emlak vergi değeri matrahının yüzde ikisinden fazla olmamak üzere harcanan paranın mükelleflere bölünerek tarh ve tahakkuku yapılarak, mükellefe 4 eşit taksitle veya peşin ödeme yapmak isteyen mükelleflere %25 indirim yapılarak tahsil edilir.

İlgili Kanun ve Mevzuat: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no.lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)

Ödeme Yapılabilecek Yerler:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Ödeme Salonu ve Semt Birimleri (Batıkent, Çayyolu, Gazi, Karşıyaka, Şentepe ) Vezneleri

PTT şubeleri 211656 Nolu posta Çeki hesabı

Halk Bankası Ankara Toptancı Hal Şubesi “07000003” No’lu Hesap

İnternet üzerinden vergi borcunuzu en kısa sürede, güvenli bir şekilde yatırmak istiyorsanız ; http://www.yenimahalle.bel.tr/ adresinden giriş yapıp ana sayfada bulunan sicil kodu ile on-line tahsilat logosuna tıklayarak sicil kodu yazılır ve kredi kartınızla vergi borcunuzu rahatlıkla yatırabilirsiniz. Eğer sicil kodu bilinmiyorsa yine ana sayfada bulunan sicil arama logosuna tıklayarak sicilinizi öğrenebilirsiniz.  Yine ana sayfada bulunan “e-belediye” hizmet başlığı altından üyelik işleminizi yaptıktan sonra vergilerinizle ilgili daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca T-Belediye Hizmetini kullanarak vergi borçlarınızı “344 00 77” no’lu telefondan ögrenebilir ve vergi borcunuzu kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Ankara dışından arayanların (“0312” alan kodunu çevirmeleri gerekmektedir.)

 TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) ve DENİZBANK ile yapılan anlaşma sonucunda Türkiye de bulunan tüm TEB ve DENİZBANK şubelerinden vergilerinizi on-line olarak yatırabilirsiniz.

Share

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Müdür Mehmet TOSUN
Görev ve Sorumluluk  

1-    Belediyedeki araçlara ait ikmal, Bakım, Onarım ile teçhizat ve diğer ekipmanlarının sağlanması,

2-    Araçların Yakıt ve diğer malzemelerin tedarikini yapmak,

3-    Personele ait ücretlerin ödenmesi, personelin çalışma tüzük, kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işlemlerini yapmak,

4-    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurulu oluşturmak,

5-    Sorumluluğunun bilincinde olarak, teknolojiyi ve teknik bilgileri takip eden, yeni bilgiler elde eden ve sürekli yenilenen çalışmalar yapmak.

6-    Çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenleyip, her yıl yatırım ve çalışma programının yapılması,

7-    Yüklenicilere yaptırılan işlerin evraklarını hazırlatmak ve ödemelerini yapmak,

8-    Tüm çalışmalarını Belediye Kalite politikası ve Kalite Yönetim Sistemi  çerçevesinde gerçekleştirmek,

9-    Teknolojik gelişmelerin tedarik edilmesi ve kullanılmasını sağlamak,

10- Tasarruf genelgelerine uyulmasını sağlamak,

11- Yasalar doğrultusunda, bütçe teklifi hazırlamak,

12- Tahsisler ve harcamaların, bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutarak Belediye Başkanının onayına sunmaktır.

Vizyon
Belediye hizmetlerinin kesintisiz ve sürekliliğinin sağlanması, teknolojinin gerektirdiği şekilde kaynakların doğru kullanımı, sürekli gelişimin takibi ve yeniliklerin sağlanması, çağın gerektirdiği çevreci yaklaşımla Belediye Kalite Politikası çerçevesinde çalışmak.
Misyon Yerinde ve zamanında yapılan çalışmaları ile Yenimahalle’nin Gelişim seviyesini etkileyecek etkin hizmetler sunmak. Belediyenin, İlçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönündeki çalışmalarına teknik ve çağın gerektirdiği şekilde ivme kazandırarak katkıda bulunmak. Çevrecilik anlayışında da duyarlı bir şekilde, kararlı, istikrarlı ve etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.
 

 

 

2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ

Share

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdür Memnune UZUN
Görev ve Sorumluluk Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı sosyal tesislerin maksimum düzeyde çalıştırılması için gerekli önlemlerin alınması, Özel ve Resmi günlerde Başkanlıkça yapılmasına karar verilen törenlerde halkımızı aydınlatıcı ve onlarla yoğun dialoğun sağlanması için sosyal etkinliklerin uygulanarak genişletilmesi, Hazırlanacak broşür ve afişlerin bu Özel ve Resmi günlerde etkin iletişim araçları vasıtasıyla halka iletilerek önemli köprülerin kurulması Kültür ve Sanat dalında uygulanacak program ve etkinliklerin başarılı geçmesi için gerekli önlemlerin alınması, Halk ile yüz yüze iletişim kurulup sorunlarına çözüm getirilmesi için geniş kitle üzerinde önemli bir ölçüde Belediyemizle bağlantı yollarını açmak, Müzik ve Eğlence programlarının düzenlenerek halkın yoğun ilgisinin çekilebilmesi için alınması gereken önlemleri etkin bir şekilde uygulamak, Kurumlarıyla işbirliğine girilerek okullarımızdaki sosyal ve kültürel etkinliklerde Belediyemiz adına yer alıp programlara ve aktivitelere katılmayı sağlamak, Kentimizin yönetim ve protokol listesinde bulunan tüm üst düzey yetkili ve sorumlularla direk bağlantı kurularak, etkinliklerimizde yer almalarını ve tüm çalışmalarımızdan haberdar olmalarını sağlamaya çalışmak, Etkin yazar ve fikir adamlarıyla bağlantı kurularak gerek Belediyemizde ve gerekse halkımızın geniş bir şekilde katılabileceği kültür yuvalarında panel ve konferanslar düzenlemek, Kültür yayınlarımızı hazırlayarak yetiştirme yurtları ve diğer eğitim kuruluşlarındaki öğrencilerimize promosyon olarak iletilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması, Belediyemizin tüm çalışmalarını gerek halka yansıtmak ve gerekse medyamızda önemle yer alabilmesi için Basın ve Halkla İlişkiler Birimimizle ortaklaşa çalışma içerisine girip Kültür ve Sosyal etkinliklerimizi en iyi şekilde yerine getirme çabaları hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Vizyon Bu yetkilerle, halkımızın Eğitim Kültür ve Sosyal faaliyetlerinde maksimum alanda en iyi hizmeti götürmek.
Misyon Yasaların yerel yönetim olarak bize verdiği hak ve yetkiler çerçevesinde hareket ederek en iyi hizmeti yerine getirmek.
2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ
Share

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Müdür Gökhan AKKAN
Görev ve Sorumluluk 1) Konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamak,

2) Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak,

3) Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,

4) Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak,

5) Gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak,

6) AB uyum sürecinde açılan programlara ilişkin projeler üretmek, bu konuda kentteki diğer kurum ve kuruluşlar ile yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek, proje yarışmaları yapmak,

7) Kardeş şehirler, diğer şehirler yada kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,

8) Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,

9) Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,

10) Yenimahalle İlçesi’nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili  araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmektir.

Vizyon Hizmetlerin üretim ve sunumunda verimlilik, etkinlik, katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir Müdürlük olmayı kendisine VİZYON olarak belirlemiştir.
Misyon İlçemizin kentsel gelişim seviyesi ile halkımızın yaşam kalitesini arttıracak projeler üretmektir.
2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU
Share

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Müdür Füsun YORULMAZ
Görev ve Sorumluluk Belediyemizin misyon ve vizyonları arasında yer alan sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla belediyemizce işletilen Kapalı Yüzme Havuzları ve Spor Merkezlerinin işletilmesi, hizmetlerimizden faydalananlar ile belediyemiz arasındaki koordinasyonu sağlayarak en kısa zamanda ihtiyaçlara cevap vermek ve katılımcılık politikasıyla hep birlikte en iyiye ulaşmayı sağlamak. Belediyemiz düğün salonları , yemekhane servisi, kuaför salonları, misafirhane ve çay ocaklarının işletilmesi, bu işletmelerden faydalananlara kaliteli ve güleryüzlü hizmetin verilmesini sağlamak. Belediyemiz bütçe içi ve bütçe dışı işletmelerinin ana faaliyet konularında hizmet vermelerini sağlamak. Kamu yararıyla birlikte aynı zamanda kamu kaynağı dengesini de gözeterek işletmelerdeki fiyat politikalarının belirlenmesi amacıyla Belediye Başkanına sunum yapmak ve Belediye Meclisinin onayına sunmak.

123

Vizyon Dünyaca tanınan Yenimahalle, işletmeleri ve hizmetleriyle dünyaca örnek alınan Yenimahalle Belediyesi, kaliteli ve güleryüzlü hizmetlerle mutlu olan insanların daimi olması.

 

 

Misyon  

Belediyemizin bütçe içi ve dışı işletmelerinin hizmetlerinde şeffaflık , uygulamada adalet ve eşitlik, eğitimde kaliteli sürdürülebilirlik ve belediye kaynaklarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak ve gözetmek.

 

 

2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ

Share

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

Müdür Murat AKŞİT
Görev ve Sorumluluk Belediyemiz hizmetlerinde insan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ve insana yatırım yapmanın halka hizmette kusursuzluğu yakalamak gerçeğinden hareketle; 1-Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmaları yapmak, 2-Personelin atama, görevde yükselme, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri yapmak, 3-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 4-Personel eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını uygulamak, 5-Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe ilişkin çalışmaları yapmak, 6-Belediye birimleri arasındaki personel işlemlerini belli bir ilkelere oturtmak ve bu birimler arasındaki koordineyi sağlamak, 7-Memur ve işçi sendikaları ile sendikal ilişkileri yürütmek 8-Başkanlık makamı tarafından görev alanı ile ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak.
Vizyon Kaliteli hizmet için İnsan Kaynakları olarak personelin Gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda Öncü ve Örnek bir birim olmak.
Misyon Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek, Gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli artırmak. Açıklama : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten Belediyemizin;Sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek Belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.
 

 

2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU

Share