Zabıta Müdürlüğü

Müdür Halil ÖZALP
Görev ve Sorumluluk a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) İmar ile ilgili görevleri; 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. c) Sağlık ile ilgili görevleri; 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek. 8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. ç) Trafikle ilgili görevleri; 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. d) Yardım görevleri; 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. Yetkileri (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder, e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler, f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler, g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar. Sorumluluğu (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
Vizyon Şeffaf, katılımcı, İnsan haklarına saygı çerçevesinde belde halkının sağlık, esenlik, huzur ve düzenini sağlayarak belediyeler arasında örnek müdürlük olmak.
Misyon Yenimahalle’de esenlik, huzur, sağlık ve düzen sağlamakla, yerine getirilmesi gereken yasalar, emir ve yasaklar hakkında halkla bütünleşerek, vatandaşlarımızı bilgilendirip, olumsuzlukları gidererek, zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
 

2016 KASIM AYI  FAALİYET RAPORU

1– Normal görülen işyeri        : 256

2– İhtar edilen işyeri                : 102

3– Durum Tespit İdari Yaptırım Karar Tutanağı 42 adet düzenlenmiştir.

4- 627 adet evrak tebliğ edilmiştir.

5-1015  adet şikayet değerlendirilmiştir.

6- 91 adet seyyar satıcıya ait mal emanet alınmıştır.

7- 147  Adet işyerine 5326 sayılı Kabahatler  Kanununa göre İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek rıza gösterilmesi üzerine 136 işyerine toplam 23.583,00 TL peşin para cezası yazılmıştır.

 

RUHSATLI İŞYERİ ESNAF BİLGİLERİ

Share

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür
Murat AKŞİT
Görev ve Sorumluluk Belediyemiz hizmetlerinde insan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ve insana yatırım yapmanın halka hizmet kusursuzluğu yakalama gerçeğinden hareketle,tüm personelin eğitimi ve yönetime katılımını sağlayarak, çalışanlarımızın ve Yenimahallelilerin mutluluğu esas alınarak, hizmet verme çabası içinde Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışan personellerin maaşları ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemleri ilgili birime iletmek.
Vizyon Kaliteli hizmet için personelin gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda Öncü ve Örnek bir birim olmak.
Misyon Belediye Bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek, Gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli artırmak. Açıklama : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten Belediyemizin;Sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek Belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.
Açıklama :

Bu vizyon için, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle

bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim

düzeyini arttırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak

belirlemiştir.

Bu amaca ulaşabilmek için;

Yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı

etkin ve verimli kullanan; öncü ve örnek bir birim olmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

 

 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

01 – 30  KASIM TARİHLERİ ARASINDAKİ AYLIK FAALİYETİ

AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEN EVRAK  3.979 Adet
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN GİDEN EVRAK  1. 681 Adet
BELEDİYE MECLİSİ’NCE ALINAN  KARARLAR  52 Adet
BELEDİYE ENCÜMENİ’NCE ALINAN  KARARLAR    122 Adet
BELEDİYE ENCÜMENİ’NCE ALINAN ZABITA CEZA KARARLARI    86 Adet
RESMİ GAZETE İLANI    12 Adet
BASIN İLAN KURUMU İLANI( MAHALLİ GAZETE)     07 Adet
Share

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Müdür İlker ÇELİK
Görev ve Sorumluluk             “Yaşama hakkı her canlı için temel bir haktır. Hayat gibi Doğada paylaşınca güzel ” anlayışıyla Yenimahalle Belediyesi olarak toplumsal, ahlaki, vicdani açıdan hayvan varlığının canlı olarak değerlendirilmesi ile sınırları  içerisinde  hayvan  popülasyon ve sağlığının  kontrol  altına  alınması, hayvanlardan  insanlara  geçen   (zoonoz)  hastalıklara  karşı  mücadele  etmek, ilçemiz sınırları içerisinden toplanan sokak  hayvanlarına gerekli müdahaleleri yaparak   sahiplendirmek, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını işaretleri üzerinde olacak şekilde alındıkları ortama ilgili Mevzuatlar çerçevesinde geri bırakmak bu hizmetlere yönelik  tesisleri  kurmak  ve  işletmek, bütün  bu  konularda  halkın  bilgi  düzeyini  arttırmak  amacı  ile  eğitim  çalışmalarını  yapmak ile ilgili hizmetleri yerine getirmekle görevlidir.
Vizyon               İnsan ve hayvan sağlığını temel öncelik olarak belirleyen ve yaptığı faaliyetlerde Ankara’da örnek teşkil eden bir Veteriner İşleri Müdürlüğü olmak.
Misyon              Yetki alanımız dahilinde insan ve hayvan haklarını her zaman ön planda tutan, mevzuatlar çerçevesinde hayvan sağlığının korunmasını ve popülasyonun kontrol altına alarak insan sağlığı mağduriyetini azaltmayı hedefleyen  bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmek.
 

2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU

Share

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdür Murat ÇİÇEK
Görev ve Sorumluluk Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Yasasına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasına , ilgili diğer yasalara, Belediye Meclisi ve Encümeni Kararlarına, Başkanlık genelge ve emirlerine uygun olarak; a) Belediye hudutları içindeki yerleşim alanında üretilen günlük çöp ve atıkları toplanarak, çöp deponi sahasına taşımak, b) Belediye hudutları içerisinde bulunan Konut, İşyeri, Sanayilere ve Sitelere temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için, Galvanizli Daldırmalı çöp konteynerı ile Plastik çöp konteyneri konulması; c) Belediyemiz mücavir alanı içerisinde kalan mahallelerin Mayıs ayından başlayıp Kasım ayına kadar Larva, Sinek ve Sivrisinek vb. tüm haşerelerle en yüksek standartlarda teknik ve ilaçların kullanımı ile mücadele edilmesi; ç) Bölge genelinde inşaat atığı, moloz, çim, dal ve vb. atıkların müdürlüğümüzce alınıp taşınması, bertaraf edilmesi ve boş alanlarda görsel kirliliğe neden olan otların temizlenmesi ile rasgele yerlere afiş yapıştırma, pankart vb. kirliliğin önlenmesi; d) Tabii afetler vukuunda meydana gelebilecek su baskınlarının bertaraf edilmesi.
Vizyon Temizlik hizmetini en yüksek standartlara ve en son teknoloji ile sunmak.
Misyon İlçe halkına daha temiz, daha yaşanır ve görsel kirliliğe en az maruz olacak biçimde yaşam sürmeleri doğrultusunda teknolojik araç ve gereçleri kullanarak temizlik çalışmalarını yürütmek.
 

Gece Çöp Toplanan Bölgeler   Toplama Saatleri 20:00-05:30
 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  Şentepe  Ana Caddeler Yeni Batı Mahallesi
Çamlıca Mahallesi  Esentepe Mahallesi Susuz Mahallesi
Gayret Mahallesi  Ragıp Tüzün Mahallesi  Ergazi Mahallesi  ( 1695.Cad)
Demetgül Mahallesi  Tepealtı Mahallesi İlk Yerleşim Mahallesi
Demet Lale Mahallesi  Yeni Çağ Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi
Demetevler Mahallesi  Yunusemre Mahallesi  Kentkoop Mahallesi(1844cad.Ve Muhtarlık Çevresi )
 Anadolu Mahallesi  Çarşı  Mahallesi Turgut Özal Mahallesi
 Ergenokon Mahallesi  Işınlar Mahallesi  Öz Ankara Sitesi
Serhat Mahallesi  İvedik Cadde  Erciyes Sitesi
 Barış Mahallesi  Karşıyaka Mahallesi Gimat Toptancılar Sitesi
 Gazi Mahallesi Özevler Mahallesi  Varlık Mahallesi
 Beştepeler   Güzelyaka Mahallesi  
 Emniyet Mahallesi    

 

 

 

Gündüz Çöp Toplanan Yerler Toplama Saatleri:               06:00 15:30
Ayın Birinci Günleri Günlük Ayın İkinci Günleri
Dericiler Mega Center -Ağaç İşleri Cevat Dündar, Uzayçağ, Ahievran-21 Ve  26 Caddeler Has Emek-Oto 88.3
Ostim 100.Yıl Sağ C.Dündar Ahi Evran Arası Ostim 100.Yıl Sol-C.Dündar Ahievran Arası
Kaletepe – Yeşilevler -Üst Yahyalar Şh.Hakkı Sözeri Burç, Güventepe, Barıştepe
Kentkoop – Ergazi-Anıtlar Gersan Sanayii Sit. Kayalar-Pamuklar-Avcılar
İnönü Mahallesi Konya Yolu Armada Okullar. Cezaevi
Polis Koleji Loj. -Toki-25 Mart Mahallesi Yenimahalle Devlet Hastanesi-Atlantis Avm Yeni Batı – Batı Sitesi-11 Cad
Çigdemtepe Mahallesi Kardelen Mahallesi Üst Kısım
Kardelen Mahallesi Alt Kısım    
     
Pazartesi- Çarşanba -Cuma Günlük Salı- Prş -Cmts
  İvedik San (Gökçek Bulvarı) Ostim 100.Yıl Sol
Yeşilevler 21,24,26,35 Caddeler) Başkent Sanayi
Yakacık Uzayçağı – Ahi Evran Caddeleri Ergazi Köyü
Yıldız Sanayi   Hurdacılar Sitesi
Atisan Sanayi Cevat Dündar Caddesi İvedik Sanayi Sitesi M.Gökçek Bulvarı Üst Kısım
Ostim 100.Yıl Sağ Konya Yolu-Armada Örnek Sanayi
Ostim Keresteciler Muayene İstasyonu Yıldırım Sanayi
İvedik Sanayi Sitesi M.Gökçek Bulvarı Alt Kısım Ostim 1.2 Ve 3a Sokakları  
Behiçbey İvedik Cadde İvedik Köy  
Melih Gökçek Bulvarı Macun Ana Cadde  
Köyler  Mit-Onkoloji Hastanesi  
Çarşamba Cumartesi Çardak Sok  
Memlik- Yuva-Susuz Hipodrum Cad.  
Karacakaya İstanbul Yolu  
  Karşıyaka İş Merkezi 1.Sok  
  Seval Cadde  
  Çamlıca Mahallesi Tarım Ve Tavukçuluk  
  Tilki Deresi.105 Sok  
  A.Ham.A.Ref Kontrol  
  Akgüvercin 122 Sok  

 

                    

İnşaat-Moloz-Budanmış Ağaç-Çim-Vb. Atıkların Toplanması Tarifesi (Belediye Meclisinin 04.02.2014 Tarih Ve 103  No’lu Kararı)
Azami 50 Kg’lık Çuvallanmış Atıklar   3.50 Tl
Sitelerden Her Budanmış Ağaç İçin   30.00 Tl
Konutlardan Budanmış Her Ağaç İçin   30.00 Tl
Vidanjör Çekimi 1 Sefer (Mesken)   50.00 Tl
Vidanjör Çekimi 1 Sefer (İşyeri)   180.00 Tl
Vidanjör Çekimi 1 Sefer (Resmi Kurum)   180.00 Tl
Açık Hafriyat 1 Kamyon   180.00 Tl

 

 

2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ

 

 

Bölgelere Göre Çıkan Araç Sayısı Gündüz Gece
Batıkent 62 186
Demet 62 217
Gazi 62 62
Y.Mahalle-Varlık-Karşıyaka 31 155
Şentepe 93 31
Sanayiler 186 0
Toplam Araç Sayısı 496 651

 

 

 

Bölgelere Göre Toplanan Çöp Miktarı Gündüz Gece
Batıkent 3635500 4763980
Demet 2050760 4763980
Gazi 678140 1386820
Y.Mahalle-Varlık-Karşıyaka 129240 2669760
Şentepe 11322180 737740
Sanayiler 3993780 0
Toplam Çöp Miktarı 11.809.600 12.622.140

             Toplam Gece-Gündüz :  24431740

 

Temizlenen Pazar Yerleri Mahalle Adı Sayısı
Pazartesi Batı,Yahyalar,Karşıyaka 16
Salı Gazi,İnönü,Suadiye ,Susuz 25
Çarşamba Uğur Mumcu, Kent Koop Gayret,Şentepe 20
Perşembe Ergazi, Güventepe, Yakacık 16
Cuma Varlık,Kardelen,Demetevler 12
Cumartesi Yenibatı,Serhat,Çamlıca,Kaletepe,T.Özal 20
Pazar İlkyerleşim, Gayret 12
Toplam Temizlenen Pazar Yeri 121

Toplam Makinalı Süpürme Metrajı (Mt)   : 13.842.096

Toplam Makinalı Süpürme Metrajı (M2)  : 27.684.192

Toplam Elle Süpürme Metrajı ( Mt)          : 30.143.120

Share

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Müdür Huriye ÖZCAN
Görev ve Sorumluluk 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ( işletmelerin faaliyetleri) ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak özel ve genel teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek;

İnceleme ve teftişin etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek;

Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gerekli kanuni ve idari tedbirler konusunda Belediye Başkanına teklifte bulunmak,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine gore yetkili mercilerce, görevlendirme yapıldığı takdirde  yasal süresi içerisinde  inceleme, araştırma ve önincelemenin tamamlattırılarak yetkili meciie iletilmesini,  kalite standartlarına uygun hizmet sunulmasını ve müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmesini sağlamak,

Vizyon Görev tanımımız içerisinde bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesinde, hizmet standartlarına uygunluk ve kalite açısından, Yenimahalle Belediyesi bünyesindeki diğer Müdürlükler içerisinde öncü olmaktır.
Misyon Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine ve Belediye Başkanı adına; denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak, ilkeli, adil ve güvenilir hizmet sunmak.
 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

KASIM AYI AYLIK FAALİYET 

A)- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre İşlem Dosyalar;

 

Dosyanın Muhteviyatı Adet
 

1

Soruşturma İzni Verilmemesi Talep Edilen,     –
  2 Soruşturma İzni Verilmesi Talep Edilen,     –
 

3

Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi Talep Edilen     –
    4 Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmek üzere Kaymakamlık Makamına Sunulun   –
   5 Kısmen Soruşturma İzni Verilmesi, Kısmen Soruşturma İzni Verilmemesi Talep Edilen    –
   6 Görev yönünden İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere Kaymakamlık Makamına Gönderilen  

 

7

 

Soruşturma Yapılmasına Mahal Olmadığı Kanaatiyle Kaymakamlık Makamına Gönderilen        –
  8 İşlemden Kaldırılması Talep Edilen Dosya  
   9 Sözlü Olarak Uyarılması Talep Edilen           –
10 Devam Eden Dosya Sayısı     –
                                                                                                                    TOPLAM    –

B)-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesi çerçevesinde yapılan İdari Soruşturma Sonucu Verilen Disiplin Cezaları;

 

Dosyanın Muhteviyatı Adet
1 Uyarma Cezası Verilmesi Talep Edilen
2 Kınama Cezası Verilmesi Talep Edilen

 

3 Aylıktan Kesme Cezası Talep Edilen
4 1 Yıl Kademe İlerlemesinin Duldurulması Cezası Verilmesi Talep Edilen
5 Başka Bir Birimde Değerlendirilmesi Talep Edilen
6 Herhangi Bir Ceza Tayinine Gerek Görülmeyen  2
7 İşçi Disiplin Kuruluna Gönderilmesi Talep Edilen
8 Rücü Edilmesi Talep Edilen Dosya Sayısı
9 Rücu Edilmesine Gerek Görülmeyen Dosya Sayısı
10 Yazılı Olarak Dikkat Çekilmesi Talep Edilen      –
11 Görevden Uzaklaştırılması Talep Edilen  
12 Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmemesi Talep Edilen       –
13 Diğer Sonuçlarla Biten Dosya sayısı       –
14 Devam eden Dosya sayısı 8
 15  Sözlü olarak Dikkatinin Çekilmesi İstenen     –
  TOPLAM 10
Share

Sivil Savunma Uzmanlığı

Müdür Zübeyit YÜCEL
Görev ve Sorumluluk Çalışmalarımızda; 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu çerçevesinde, ülkemizde meydana gelebilecek doğal afetlere en etkin ve en çabuk şekilde müdahale etmek, can ve mal kayıplarını en asgariye indirebilmek için belediye olarak yapabileceklerimiz ve almamız gereken tedbirler konusunda üzerimize düşen görevleri en iyi biçimde yapmaktır. Bilindiği üzere ülkemizin %92 si deprem riski taşımakta ve nüfusumuzun %95 bu topraklarda yaşamaktadır.
Vizyon 5 yıl sonrasında; Bölge Halkını, girişimcisini ve çevreyi önemseyen, hizmeti ile bütünleşmiş yüksek nitelikli personeli ve yenilikçi teknik donanımı ile tanınan bir hizmet kuruluşu ve rehber olmak.
Misyon Eğitimli, bilinçli Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilincinde ve gayreti ile Toplum sağlığı ön planda her türlü tedbiri almak.
2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU
Share

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Müdür Leyla KÖSE
Görev ve Sorumluluk Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasası gereğince kurulmuş olup; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanunların ilgili yönetmelikleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Mevzuatı doğrultusunda mevcut kriterler ve esaslar, İl ve İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclis Kararları, Sağlık Genelgeleri, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları, Başkanlık Emirleri, Zabıta ve Küşat Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Sıhhi Zabıta Talimatnamesi’ni göz önüne alarak çalışan bir müdürlüktür. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde halkın sağlığı ve esenliği için Belediye’ye ait insan sağlığı ve cenaze işleri hizmetleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesinin yanı sıra hayvan sağlığının güvence altına alınmasını,hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonozlarla) mücadele edilmesini,sahipli evcil hayvanlara yönelik danışma ve bilgilendirme,muayene, aşı ve tedavilerinin yapılmasını, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve bu hizmetlere yönelik sağlık tesislerin kurulması ve işletilmesini yasalara, ilgili yönetmeliklere, talimatlara ve genelgelere uygun olarak gerçekleştirir.
Vizyon Yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana, hayvana ve çevreye duyarlı bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeye getirmek için sürekli geliştirip iyileştirmek, bunun yanında hayvan sevgisinin aşılanması ve hayvan sağlığının korunması için faaliyetlerde bulunarak, sağlıklı insan,sağlıklı hayvan,sağlık gıda ve sağlıklı çevre anlayışını korumak için hizmet kalitesinden ödün vermemektir.
Misyon “Önce sağlık” diyerek “sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller” hedefimize ulaşmak için insana ve çevreye duyarlı bir biçimde çalışanlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek üzere mevcut imkanları çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek düzeye, hatta daha iyiye ve ileriye ulaştırmak; yasalarla verilen yetkiler çerçevesinde sağlıkta, hastalıkta ve ölümde en kaliteli hizmeti sunmak için adımlarımızı planlamaktır. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi sınırları içersinde hayvan sağlığını güvence altına almak, hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklara karşı mücadele etmek, hayvansal gıdaların gerekli denetimlerini yapmak, belde halkına ait evcil hayvanların bakım ve tedavilerini ücret mukabilinde yapmak,sokak hayvanlarının kayıt altına alınmasını sağlayarak, üreme kontrolü ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek, bunlarla ilgili sağlık tesislerini kurmak ve işletmek,bütün bu konularda halkın bilgi düzeyini artırmak amacı ile eğitim çalışmaları yapmaktır.”
 

 

 

 

2016 KASIM AYI FAALİYETLERİ

Share